تضامین

امکان خرید از نسکالا با ارایه یکی از سه نوع تضامین زیر وجود دارد:

۱- ارایه یک برگه چک توسط یک نفر شاغل با گردش حساب مناسب

۲- ارایه سفته (مختص کارمندان رسمی)

۳- ارایه کسر از حقوق (مختص کارمندان رسمی)

 

فرمت نامه کسر از حقوق:

اقا/خانم ............... با کد ملی ............... در این شرکت به صورت رسمی/ قراردادی/ پیمانی به مشغول به کار میباشد و ماهانه مبلغ ............ ریال حقوق دریافت میکند. در صورتی که اقساط دریافتی از ان صندوق به تاخیر افتد با اعلام کتبی از حقوق وی کسر و به حساب اعلام شده صتدوق واریز میشود.

نامه خطاب به صندوق جامعه علمیه امیرالمومنین

 

سود و تعداد اقساط بستگی به انتخاب مشتری دارد. جهت مشاهده محاسبه سود و تعداد اقساط خرید اقساطی مورد نظر خود، می توانید از ماشین محاسبه اقساط نسکالا استفاده نمایید.